Dataskydd

 1. Personuppgiftsansvarig

 

Namn: Oy Snellman Ab

FO-nummer: 0181676-5

Adress: Granholmsvägen 1

Postnummer: 68600

Postanstalt: Jakobstad

Telefon: +358 6 7866111

E-post: tietosuoja@snellman.fi

 

 1. Personuppgiftsbiträde

 

Företag: Oy Snellman Ab

Namn: Lena Holmberg

Telefon: +358 44 7966 381

E-post: tietosuoja@snellman.fi

 

 1. Ändamål med behandlingen

Syftet med detta register är att registrera personuppgifter när olika bolag i koncernen Oy Snellman Ab samarbetar med olika uppfödarklubbar eller motsvarande samfund. Personuppgifterna samlas in utifrån mottagna anmälningar (per e-post, post eller övriga sociala medier) samt vid telefonsamtal. Snellmankoncernen kan spela in telefonsamtal i syfte att förbättra sin kundbetjäning.

Oy Snellman Ab kan använda uppgifterna för att utveckla koncernens verksamhet, marknadsföra och göra reklam för produkter, förbättra produktsäkerheten samt för statistik.

 

 1. Behandlingen av personuppgifter sker enligt i personuppgiftslagen fastställda ramar och kriterier.

Detta register över behandling innehåller uppgifter om vilka personuppgifter vi samlar in, enligt vilka principer vi behandlar dem samt vilka rättigheter kunden har att påverka behandlingen av sina uppgifter. Detta register över behandling gäller Oy Snellman Ab:s samtliga koncernbolag i Sverige. Till koncernen hör följande bolag i Sverige:

 

Snellman Sverige AB                               556629-9763

 

Snellmankoncernen behandlar personuppgifter på det sätt som framgår av detta register över behandling samt enligt gällande lagstiftning. Läs därför noga igenom detta dokument.

 

 1. Grunderna för insamling och behandling av personuppgifter

Oy Snellman Ab eller dess ovan nämnda dotterbolag vill främja kännedomen om och utvecklingen av produkterna samarbete med olika parter. Personer som är med i uppfödarklubbar eller motsvarande samfund är mycket viktiga samarbetspartner för de olika bolagen i Oy Snellman Ab.

För att kunna ha ett resultatrikt samarbete ombes personerna lämna sina personuppgifter för att överföringen av information ska kunna ske smidigt och konfidentiellt i vardera riktningen. Dessutom är medlemskapet i uppfödarklubbarna begränsat till officiella uppfödare.

Till uppfödarklubbens medlemmar kan vi utifrån de registrerade personuppgifterna och medlemmarnas hund- eller kattraser skicka ut inriktade nyhetsbrev, klubbkort, produktpresentkort, rabatterbjudanden och valp-/kattungspaket samt övriga motsvarande förmåner. De registrerade kan konfidentiellt berätta om sina utvecklingsidéer och sina erfarenheter om användningen av produkterna för bolagen i Oy Snellman Ab.

 

 1. Omfattning av uppgifterna

Uppgifterna som registreras omfattar samtliga eller vissa av följande personuppgifter:

Personens för- och efternamn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Även personens klädstorlek kan eventuellt lagras.

Namnet på kenneln eller kattuppfödaren, uppfödarförbundets namn och medlemsnumret i förbundet, ras som uppföds samt MUSH-medlemsnummer och hur länge medlemskapet är i kraft.

 

 1. Lagringstid

Personuppgifterna lagras bara så länge som det behövs för upprätthållande av samarbetet med uppfödarklubbarna, för förbättring av produktutveckling och produktsäkerhet eller för utveckling av kundbetjäningen.

Alla för tillfället gällande personmedlemskap i MUSH-uppfödarklubbarna kommer att gå ut 6/2021, varefter personerna måste ansöka om medlemskap på nytt.

 

 1. Regelmässiga informationskällor

Personuppgifterna består endast av de uppgifter som erhållits av personen själv.

 

 1. Regelenlig överföring och överlämnande av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Oy Snellman Ab lämnar i regel inte ut uppgifter till parter utanför koncernen. Vissa av de externa tjänste- och programvaruleverantörer som företaget använder kan spara uppgifter i länder utanför EU eller EES.

 

 1. Användning av kakor

Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. En kaka är en liten textfil som sänds till användarens dator och sparas där. Kakor gör det möjligt för webbplatsadministratören att identifiera återkommande besökare på webbplatsen, underlätta inloggning på webbplatsen och sammanställa besöksdata. De ger oss respons som hjälper oss att hela tiden förbättra innehållet på webbplatsen. Kakorna skadar inte besökarens dator eller filer. Vi använder dem för att kunna erbjuda individualiserad information och service till våra kunder.

Användare som besöker vår webbplats och inte vill ge oss tillgång till ovan nämnda information, kan ställa inte sin webbläsare så att den inte tillåter kakor. Detta sker oftast via webbläsarinställningarna.

Tänk ändå på att kakor kan behövas för att en del av webbsidorna och tjänsterna ska fungera rätt.

 

 1. Skydd för uppgifterna

Dina uppgifter lagras på våra egna eller vår serviceleverantörs servrar som är skyddade med lämpliga skyddsåtgärder. De elektroniska uppgifterna är skyddade med brandvägg, användar-id och lösenord.

Endast de anställda hos den personuppgiftsansvarige som behöver personuppgifter för att fullgöra sina arbetsuppgifter har tillgång till uppgifterna.

 

 1. Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering, tillämpas inte inom Snellmankoncernen (artikel 22 i dataskyddsförordningen).

 

 1. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få tillgång till de uppgifter som lagrats om henne eller honom. En undertecknad skriftlig begäran ska tillställas registerbiträdet antingen i elektroniskt format eller per post. Om vi inte absolut säkert kan identifiera den som registrerar sig, ska hon eller han personligen infinna sig på Oy Snellman Ab:s huvudkontor på ovan nämnda adress eller på Carolines Kök AB, Svarvarvägen 4 B, 132 38 Saltsjö-Boo, under öppettiderna kl. 8.00–16.00. Den registrerade ska uppvisa giltig legitimation eller svenskt körkort och lämna en skriftlig begäran om att få tillgång till sina uppgifter som finns hos ett eller flera bolag i Snellmankoncernen.

Den registrerade har rätt att granska sina uppgifter högst en gång om året utan kostnad. För varje ytterligare begäran som lämnas in under samma år tar vi ut en skälig avgift på hundra (100) euro, utom om vi anser att den registrerades begäran saknar grund, varvid vi underrättar den registrerade skriftligt om grunderna till avslaget.

Den registrerade har rätt att kräva rättelse eller radering av felaktiga eller föråldrade personuppgifter samt rätt till dataportabilitet. Med stöd av artiklarna 18 och 21 i dataskyddsförordningen har den registrerade också rätt att begränsa behandling av personuppgifter och rätt att göra invändningar mot behandling.

Den registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av uppgifterna eller ge in ett klagomål om behandlingen av personuppgifterna till en tillsynsmyndighet.

Den registrerade har också rätt att förbjuda användning av personuppgifter för direkt marknadsföring.

 

 1. Övrigt

Snellmankoncernen kan uppdatera detta register över behandling beroende på ändringar i verksamheten eller i lagstiftningen. Vi informerar om ändringar via vår webbplats.

Jag har tagit del av registret över hantering av uppfödarklubbars eller motsvarande samfunds uppgifter och samtycker till att mina personuppgifter kan behandlas på det sätt som beskrivs i detta dokument (artikel 17 i EU:s dataskyddsförordning).